Mindset project

Cognitieve remediatie training voor jongeren met een psychische aandoening ter ondersteuning van hun participatie in het onderwijs 

De meeste psychische aandoeningen komen voor het eerst tot uiting in de leeftijd van 18 tot 25 jaar, de periode waarin veel jongeren een opleiding volgen. Deze jongeren lopen een verhoogd risico op voortijdig school verlaten. Het is bekend dat uitval op het terrein van maatschappelijke participatie de prognose van psychische klachten op langere termijn doet verslechteren. Bij veel van deze jongeren gaat de psychische aandoening gepaard met problemen in het cognitief functioneren. Het betreft dan problemen met onder andere aandacht, concentratie, geheugen, planning en organisatie. Functies die cruciaal zijn voor het succesvol doorlopen van een opleiding. In de Verenigde Staten zijn trainingen ontwikkeld voor de behandeling van cognitieve functiestoornissen met behulp van cognitieve revalidatie (cognitive remediation), specifiek gekoppeld aan het volgen van een opleiding. In Nederland is deze vorm van cognitieve remediatie training nog niet beschikbaar. Drie GGz-instellingen (GGz Friesland, GGz Drenthe, UMCG/UCP) en twee kennisinstellingen (Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen) in Nederland willen in nauwe samenwerking met jongeren uit de doelgroep deze training beschikbaar maken voor jongeren met een psychische aandoening die een reguliere opleiding (Hbo, Mbo, Wo) volgen.

Het uiteindelijk doel van het project is het bevorderen van de participatie van jongeren met een psychische aandoening in het onderwijs c.q. het terugdringen van voortijdig schoolverlaten van jongeren met een psychische aandoening, door het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van een cognitive remediation training, genaamd Mindset.

Gezien zowel het persoonlijk als het maatschappelijk belang van het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, het verbeteren van de sociale inclusie en de maatschappelijke participatie van deze jongeren is het belangrijk om deze specifieke cognitive remediation training te ontwikkelen, uit te voeren en breed beschikbaar te stellen voor andere jongeren met cognitieve functiestoornissen.

Hier vindt u het werkboek, de handleiding en de trainingsbrochure:
Mindset Werkboek 
Mindset Handleiding
Brochure Training Mindset voor professionals