NIVO project

Naar inclusief voortgezet onderwijs (NIVO). Versterken van de schoolbegeleiding bij problemen van schoolgaande jongeren

Veel jongeren hebben psychische problemen die hun maatschappelijke participatie belemmeren. De school is een heel belangrijke setting waar dit tot uiting komt en succesvol afronden van school heeft een grote invloed op de kans op werk en het krijgen van goed werk. Het vormt de basis van de call maatschappelijke participatie van jongeren met psychische problemen door lokaal integraal werken in het sociaal domein.

Deze aanvraag richt zich op de kern van deze call, namelijk het beter in contact komen met jongeren met  psychische problemen of gedragsstoornissen, het beter herkennen (signaleren) van de hulpbehoefte van deze doelgroep en het beter ondersteunen en begeleiden van jongeren met deze problemen. Dit gebeurt in een samenwerking van een werkplaats jeugd en een werkplaats sociaal domein, met scholen en zorginstellingen, en met inbreng van de jongeren met psychische problemen zelf in de verschillende stadia van het project.

Het project heeft daarbij de volgende doelstellingen:
1.Het bepalen van de mate waarin niet herkende psychische problemen voorkomen bij jongeren in de leeftijdsgroep 4-18 jaar;
2.Het bepalen in hoeverre het contactmoment voor adolescenten kan bijdragen om deze problemen zichtbaar te maken;
3.Nagaan welke aanpassingen nodig zijn om de Toolkit Begeleid Leren te kunnen toepassen in de setting van het VO;
4.Het bepalen wat de haalbaarheid en effectiviteit is van deze toolkit in de settting van het VO;
5 Het bepalen welke elementen van de Toolkit Begeleid Leren het meest bijdragen aan de effecten ervan.

Om deze doelstellingen te bereiken benut het voorgestelde project de beschikbare kansen maximaal.
De TAKECARE database van de werkplaats C4Youth zal worden benut om de omvang van deze doelgroep in kaart te brengen. Uniek aan deze database is dat ze gegevens bevat over 2200 jongeren die in zorg zijn bij jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugdgezondheidszorg, maar ook over jongeren die niet in zorg gingen. Beide groepen zijn drie jaar gevolgd, tot april 2016.

Van het extra Contactmoment Adolescenten zal worden nagegaan of hiermee de doelgroep beter in kaart kan worden gebracht in de dagelijkse zorg. Alle gemeenten in Nederland hebben extra middelen gekregen om zo jongeren beter met preventie te bereiken. De werkplaats C4Youth deed hiernaar pilot-onderzoek in opdracht van VWS.

De Toolkit Begeleid Leren (Supported Education) is ontwikkeld  door de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Nederland (SD-NN) / lectoraat Rehabilitatie voor de begeleiding van adolescenten met psychische problemen. Deze toolkit geeft docenten instrumenten om jongeren met psychische problemen te begeleiden bij het volhouden van hun opleiding met zo nodig door geleiding naar en/of ondersteuning vanuit zorg c.q. jeugdhulp. De Werkplaats SD-NN heeft deze ontwikkeld en uitgetest in het MBO en HBO in het kader van een regionaal RAAK-project. Deze toolkit wordt doorontwikkeld voor het VO en uitgetest.

Doorontwikkeling en evaluatie van deze toolkit vormt de hoofdmoot van dit voorstel. In de eerste negen maanden zal de toolkit worden aangepast aan de setting van het voortgezet Onderwijs, en worden gepilot. Vervolgens zal worden nagegaan wat de effecten zijn van deze aangepaste toolkit op participatie van jongeren met psychische problemen  in het onderwijs. Daartoe zullen 15 onderwijsprofessionals worden getraind in de methodiek en deze inzetten bij 100 jongeren. De effecten bij deze 100 jongeren zullen worden vergeleken met die bij 100 jongeren met psychische problemen waar de toolkit niet wordt toegepast. Om deze vergelijking te kunnen maken zal een quasi-experimenteel design worden gehanteerd waarbij de helft deel van de deelnemende scholen de training direct zal ontvangen, en de andere helft pas na een jaar.

Parallel aan het effectonderzoek zal een procesevaluatie worden uitgevoerd bij de deelnemende onderwijsprofessionals en een deel van de jongeren die worden begeleid. Dit zal verder zicht leveren op de sterke punten en de verbeterpunten van de toolkit.

Jongeren zullen worden betrokken in alle fasen van het project, van voorbereiding tot rapportage. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de structuren die daarvoor zijn ontwikkeld in beide werkplaatsen. In C4Youth 2.0 zijn ouders en jongeren die met zorg te maken krijgen worden vertegenwoordigd via een jongerenplatform. In de Werkplaats SD-NN zijn en worden jongeren met psychische problemen via deelname aan de klankbordgroep. Jongeren zullen daarnaast worden benaderd via individuele interviews en worden opgezocht via pizzabijeenkomsten en op scholen.

Samenvattend zal het project een aantal producten opleveren die sterk bij kunnen dragen aan de doelstelling van de call:
-kennis over de omvang van de groep jongeren met psychische problemen in het VO;
-informatie over de toegevoegde waarde van het extra contactmoment adolescenten;
-een uitgeteste methodiek om jongeren te begeleiden in de setting van het VO.