Geschiedenis

Nederland
In Nederland is er sinds 1998 structurele aandacht voor de begeleiding van mensen met psychische problemen bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding. Er zijn in 1999 twee symposia over het onderwerp georganiseerd, waarvoor grote belangstelling bestond, zowel vanuit de Geestelijke gezondheidszorg (GGz) als vanuit de onderwijswereld. In april 1999 startte bij het ROC Zadkine in Rotterdam het eerste Begeleid Leren-programma in Nederland. Thans zijn er in meer dan 10 steden of regio’s Begeleid Leren-programma’s actief. De Begeleid Leren-programma’s in Nederland zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de kennis en ervaring die men in Groot Brittannië en vooral in de Verenigde Staten vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft opgedaan met het thema.

Verenigde Staten
In de Verenigde Staten vinden Begeleid Leren programma’s hun oorsprong in de deïnstitutionaliseringsbeweging. Door de snelle vermindering van bedden in de psychiatrische ziekenhuizen en het niet voor handen zijn van woonvoorzieningen en behandelprogramma’s in de maatschappij werd niet voorzien in voorzieningen die jong volwassenen met langdurige psychische problemen nodig hadden. Voor deze groep cliënten voldeden de traditionele GGz-programma’s niet en om deze reden ontwikkelde het Center for Psychiatric Rehabilitation van de Boston University in 1983 het eerste structurele Supported Education-programma. Daarna ontstonden er soortgelijke programma’s in andere delen van de Verenigde Staten.

Groot Brittannië
In tegenstelling tot de Verenigde Staten begon in Groot Brittannië Begeleid Leren niet in de GGz, maar in het onderwijs, waarbij het concept ‘Inclusive Learning’ een belangrijke rol speelde. Inclusive Learning staat voor een betere afstemming van het onderwijs op de behoeften van individuele leerlingen. Leerlingen met beperkingen dienen in mindere mate een etiket opgeplakt te krijgen en hun problemen moeten minder benadrukt worden. In plaats daarvan moet er meer aandacht komen voor geschikte onderwijssituaties en begeleidingsmethoden. In het kader van Ínclusie Learning’ zijn in Groot Brittannië in diverse onderwijsinstellingen, vooral community colleges, programma’s ontwikkeld voor mensen mensen met langdurige psychische problemen.