STUDENTEN

Psychische problemen kunnnen het functioneren op school beïnvloeden, soms is dat ook niet het geval.Als de problemen invloed hebben op je functioneren, zoals bijvoorbeeld concentrati problemen of moeite met sociale contacten, ben je je er waarschijnlijk wel bewust van.

Het kan ook zijn dat je nog geen direct verband gelegd hebt tussen je aandoening of beperking en je moeite om goed te kunnen functioneren op school. Om voor eventuele aanpassingen in het reguliere onderwijs in aanmerking te komen is het belangrijk om aan te geven waar je last van hebt bij het goed kunnen functioneren op school.
Hieronder een lijst van veel voorkomende problemen/belemmeringen die je tegen kan zijn gekomen, en mogelijkheden om er desgewenst mee om te gaan.Het is zeker geen complete lijst. Er zijn veel verschillende psychische aandoeningen, en wat voor de een telt kan voor een ander net weer anders uitpakken.

Veel voorkomende vragen van studenten:

Ik voel me onvoldoende in staat om me voor prikkels van buiten af te sluiten
Antwoord: Met prikkels worden bedoeld: geluiden, uitzicht, geuren die je af leiden. Bijvoorbeeld: Het kan moeilijk voor je zijn om op te letten tijdens een les terwijl je vlakbij een ventilator zit, of bij het raam waar veel verkeer langs komt. Mogelijke oplossingen om hiermee om te gaan:

Op een andere plaats gaan zitten.
Vragen aan de docent of de ventilator uit mag.
Het raam sluiten zodat minder lawaai van buiten naar binnen komt.

Ik heb moeite met plotselinge veranderingen
Antwoord:
Het kan zijn dat je erg gevoelig bent voor onverwachte veranderingen, wijzigingen in het rooster, ziekte van een docent e.d.
Suggesties:
Vraag of eventuele wijzigingen zo mogelijk ruim van tevoren gemeld kunnen worden
Bespreek de mogelijkheid om je nieuwe docent op de hoogte te (laten) brengen van je eventuele benodigde aanpassingen of behoeften.

Ik reageer erg sterk op negatieve kritiek en/of slechte cijfers
Antwoord:
Hier wordt mee bedoeld: het begrijpen en kunnen interpreteren van kritiek of slechte cijfers, moeilijk kunnen bepalen wat je kan verbeteren of hoe veranderingen aan te pakken. Bijvoorbeeld: Het kan zijn dat je overstuur raakt nadat je kritiek hebt gehad op een gemaakte opdracht, je terug wil trekken van school na het behalen van een onvoldoende. Het kan zijn dat je erg boos reageert of je terugtrekt als een docent je vertelt dat je een opdracht slecht gemaakt hebt.
Suggesties:
Vraag naar de mogelijkheid om een afspraak te maken over je prestatie en het te hebben over wat je zou kunnen verbeteren.
Onderzoek de mogelijkheden voor alternatieve opdrachten om minder goede cijfers op te kunnen halen.
Onderzoek de mogelijkheid om met een vertrouwd persoon snel contact te kunnen hebben als je overstuur bent.

Ik kan me niet goed concentreren
Bijvoorbeeld: Je kunt je onrustig voelen, een korte inspanningsboog hebben, makkelijk afgeleid zijn, het moeilijk vinden om discussies te kunnen volgen. Het kan zijn dat je het moeite hebt met het lang aan een taak moeten werken .e.d
Mogelijke oplossingen:
Lange taken in korte stukken verdelen
Toestemming vragen om korte pauzes in te lassen
Vragen om één opdracht te krijgen i.p.v. meerdere tegelijk
Ondersteuning vragen bij studievaardigheden
Schriftelijke informatie over de les vragen om de informatie vast te kunnen houden
Als je je erg bekeken voelt, achter in de klas gaan zitten
Een recorder mee kunnen nemen om een en ander nog eens rustig terug te kunnen luisteren
Een medestudent vragen om een kopie van zijn/haar aantekeningen

Ik heb moeite om contacten te leggen en/of te onderhouden met medestudenten
Mogelijke suggesties:
Onderzoeken of gebruik maken van een zgn. mentor of buddy die bekend is met de onderwijsinstelling, weet waar je moet zijn, die kan helpen introduceren, kennismaken
Een studiemaatje inschakelen
Volgen van vaardigheidslessen die gericht zijn op het leren van communicatieve vaardigheden.

Ik heb moeite met het werken onder tijdsdruk en met meerdere taken tegelijk bezig zijn
Hier word mee bedoeld: opdrachten die vóór een bepaalde tijd af moeten, prioriteiten stellen, e.d. Bijvoorbeeld: Je hebt moeite een keuze te maken welke opdracht je eerst moet doen, of een bepaalde taak voor op een afgesproken tijdstip klaar te hebben.
Tips:
Opdelen van lange opdrachten en/of projecten in kleinere te hanteren stukken
Een lijst maken van de te behandelen onderwerpen, opdrachten en einddata´s voor het hele semester: aan de hand daarvan gaan plannen en prioriteiten stellen
Informeren naar de mogelijkheid meer tijd te krijgen voor opdrachten

Ik heb weinig energie
Je kan onvoldoende energie hebben om een hele dag op school te zijn. Het kan erg vermoeiend zijn om een lang examen uit te moeten zitten. Het kan ook zijn dat je je door medicatie suf of minder energiek voelt.
Enkele suggesties:
Je laten inschrijven als parttime student
Onderzoeken of het mogelijk is de schooluren te plannen op uren dat je je over het algemeen energieker voelt
Informeren naar de mogelijkheid om examens in delen te kunnen doen

Is het verstandig over mijn psychische problemen te vertellen als ik ga kennismaken/starten op de opleiding?
Antwoord:
Dat is geen vraag wanneer je een lichamelijke beperking hebt die voor iedereen zichtbaar is. Psychische belemmeringen of een psychische beperking zijn – meestal – niet aan de buitenkant zichtbaar. Bovendien zijn veel mensen nog onbekend met de oorzaak, de symptomen en de behandelingsmogelijkheden van een psychische aandoening. Iemand die daar zelf niet mee is geconfronteerd, kan zich moeilijk voorstellen hoe het ingrijpt in iemands bestaan. Soms willen of durven mensen daar ook niet zo over na te denken. Ze maken zichzelf wijs dat een psychische aandoening alleen anderen kan overkomen. Het kan ook zijn dat iemand er wel rekening mee wil houden, maar zich onzeker voelt over de manier waarop dat hij daar dan mee om moet gaan. Door onwetendheid of onhandigheid kunnen dan goedbedoelde acties volkomen verkeerd uitpakken. Verder zullen er altijd mensen zijn die alleen zichzelf als de maat of het centrum van alles beschouwen en niet om kunnen gaan met datgene wat hen vreemd of onbekend is. Die hebben zelf een probleem. Wees zuinig met jouw energie. Blijf in de gaten houden dat je op de opleiding bent omdat je daar jouw onderwijsdoelen wilt bereiken. Al datgene wat je kunt beïnvloeden om de kans op succes en tevredenheid te vergroten is de moeite van het proberen waard. Verspil echter geen energie aan zaken of mensen die niet door jou te veranderen zijn. Helaas is het nog steeds zo dat veel mensen bij een psychische aandoening nog steeds denken aan gevaar, agressie, moord en doodslag. Een voorbeeld: een student vertelt bij een kennismakingsgesprek met een praktijkbegeleider van een stage-instelling dat hij de diagnose schizofrenie heeft. De praktijkbegeleider geeft aan dat “eng” te vinden. De student besluit in dat geval dan maar een andere stageplek te zoeken. Het geven van genuanceerde informatie kan misschien ook de vrees wegnemen. Verkeerde beeldvorming heeft ook te maken met de manier waarop de media hierover berichten. Psychische aandoeningen worden vaak ongenuanceerd en in een negatief verband genoemd, waardoor een verkeerde beeldvorming in de hand wordt gewerkt. Dat heeft weer tot gevolg dat veel mensen met een psychische aandoening liever niet te koop lopen met hun diagnose. En dat draagt weer niet bij aan de bekendheid daarvan. Op de vraag of het verstandig is over jouw psychische aandoening te vertellen is dan ook alleen maar een genuanceerd antwoord mogelijk(zie de brochure ‘Vertel ik het wel of vertel ik het niet’ op deze site) Ook hier is het advies: ga in de eerste plaats uit van het onderwijsdoel dat je wilt behalen. Welke van de hieronder genoemde mogelijkheden biedt voor jou de meeste kans op succes of tevredenheid tijdens de opleiding?
Keuze 1: Het niet bekend maken op de opleiding van jouw problematiek heeft tot gevolg dat je geen gebruik kunt maken van specifieke aanpassingen of interne ondersteuning. Het kan zijn dat je het zonder die steun kunt redden. Of dat je liever eerst wil uitproberen of het zonder steun lukt. In het laatste geval loop je het risico dat je te laat steun zoekt, waardoor je onnodig achterstanden kunt oplopen of zelfs – al of niet tijdelijk -moet stoppen. Externe ondersteuning kan een goede oplossing zijn, wanneer je b.v. al goede externe ondersteuning hebt of wanneer je de ondersteuning liever wat op afstand houdt van de opleidingssituatie. Dat kan een voordeel zijn. Een nadeel is dat de externe ondersteuner minder bekend is met de opleiding zelf en daar niet de contacten en ingangen heeft die een interne ondersteuner wel heeft. Het kan dan ook van belang blijken te zijn dat je de externe ondersteuner toch in contact brengt met iemand op de opleiding, zodat er gezamenlijk afspraken kunnen worden gemaakt over de soort van samenwerking en eventueel noodzakelijke bemiddeling.
Keuze 2: Het voordeel van beperkt bekend maken is dat je zelf wat beter de regie kunt houden over het gebruik van vertrouwelijke informatie. Je kunt dan bij voorbeeld samen met belangrijke personen of met een ondersteuner afwegen waar en/of wanneer het geven van die informatie belangrijk is voor jou en waar en/of wanneer dat niet nodig is. Je kunt op die manier eerst eens aankijken hoe dat gaat en of jij je veilig kunt gaan voelen op de opleiding. Als dat lukt dan kun je later altijd nog besluiten om meer mensen in vertrouwen te nemen.
Keuze 3: Openheid geven. Het voordeel van deze keuze is dat je de beperkingen die jouw psychische aandoening met zich meebrengt met anderen op de opleiding kunt delen. Misschien is dat voor jou zo belangrijk dat je het risico, dat mensen daar ook op een vervelende manier mee om kunnen gaan, voor lief neemt. Bedenk wel dat je op de opleiding in de eerste plaats student bent, geen patiënt. In die rol zul je ook door docenten en medestudenten worden aangesproken. Het kan ook zijn dat je de diagnose hebt verwerkt, geleerd hebt er goed mee om te gaan. Dat maakt je minder kwetsbaar en minder afhankelijk van een omgeving waarin allerlei veiligheden zijn ingebouwd. Je kunt dan ook beter kiezen wanneer je het wel of niet ter sprake brengt.

Meer tips ideeën en suggesties zijn te vinden op de volgende pagina van deze site.